Stanovy

Stanovy

STANOVY SPOLKU

České asociace psychologů práce a organizace, z.s.

I. Základní ustanovení

Článek 1

Název, sídlo a postavení spolku

 1. Česká asociace psychologů práce a organizace, z.s. je právnickou osobou – zapsaným spolkem, podle ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku).
 2. Název je: Česká asociace psychologů práce a organizace, z.s.  (dále jen „asociace“ nebo „ČAPPO“).
 3. Sídlem spolku je: Karlštejnská 11/30, 158 00 Praha 5 – Jinonice, Česká republika.
 4. IČ spolku je: 438 71 887.

Článek 2

Účel a cíl asociace

 1. ČAPPO je dobrovolným sdružením odborníků s psychologickým vzděláním, kteří vykonávají nebo chtějí vykonávat psychologické činnosti a služby v oblasti psychologie práce a organizace pro potřeby ekonomické praxe nebo státní správy podle norem stanovených asociací.
 2. Hlavní činnosti asociace je:
  1. hájit zájmy svých členů související s výkonem odborné činnosti v oblasti psychologie práce a organizace;
  2. přispívat k odbornému rozvoji a vzdělávání psychologů práce a organizace;
  3. přispívat k poskytování kvalitních odborných psychologických činností a služeb ku prospěchu osobnostního růstu jednotlivců i ekonomického a kulturního rozvoje celé společnosti;
  4. ve své profesní oblasti chránit klienty a společnost před nekvalifikovanými a odborně nekompetentními činnostmi nebo činnostmi, které zneužívají psychologickou kvalifikaci pro jiné cíle; dále pak proti nevědeckým a nekvalitním psychologickým metodám, které mohou poškozovat a klamat klienty a společnost;
  5. napomáhat rozvoji teorie a praxe vědního oboru včetně účelné kooperace pracovišť psychologie práce a organizace, dále pak koordinace výzkumné činnosti členů asociace;
  6. aktivně se podílet na přípravě a prosazení Zákona o psychologických službách a Zákona o Psychologické komoře ČR.
 3. Vedlejší činností asociace je:
  1. vlastní ekonomická a ediční činnost, odborná školení a výcvik (semináře, konference, workshopy a další vzdělávací aktivity).

II. Členství v asociaci

Článek 3

                                                 Základní formy a podmínky členství                                                    

 1. Členství v asociaci je dobrovolné. Rozlišuje se členství řádné, mimořádné a čestné.
 2. Řádným členem asociace se může stát jen vysokoškolsky vzdělaný absolvent magisterského studia oboru psychologie eventuálně oboru psychologie spolu s jiným oborem, který je občansky a odborně bezúhonný.
 3. Mimořádným členem se může stát kterákoliv fyzická či právnická osoba žijící nebo působící trvale na území České republiky. Fyzické osoby musí mít ukončené vysokoškolské psychologické vzdělání (jednooborové nebo ve spojení s jiným oborem) nebo studují obor psychologie (bakalářské nebo magisterské). Právnická osoba může být přijata jako mimořádný člen, pokud má v obchodním rejstříku zapsáno jako předmět činnosti psychologické poradenství podle přílohy č. 1 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. 
 4. Čestným členem ČAPPO se může stát význačná fyzická, nebo právnická osoba, bez ohledu na místo trvalého pobytu či sídlo, která má pro činnost asociace zvláštní význam, nebo osoba, která svou autoritou či zásluhami o obor požívá zvláštní vážnost mezi členy asociace.
 5. Členství vzniká na základě podání přihlášky, zaplacení členského příspěvku a schválení přihlášky výkonným předsednictvem asociace.
 6. Členství v ČAPPO zaniká úmrtím člena, vystoupením, vyloučením, zrušením členství, nebo zánikem asociace. Zánikem členství nevzniká členu nárok na finanční vyrovnání. Členství nepřechází na právního nástupce řádného, mimořádného a čestného člena. Vystoupení člena je účinné dnem doručení písemného vystoupení asociaci.
 7. Vyloučením členství zaniká, pokud člen asociace velmi hrubě, nebo opakovaně i přes písemné upozornění porušuje etické nebo odborné normy oboru psychologie. Podrobnosti upravuje Organizační řád.

Článek 4

Práva a povinnosti členů asociace

 1. Řádný člen asociace má právo:
  1. účastnit se všech akcí asociace a požívat výhod informačního, zprostředkovacího a vzdělávacího servisu asociace v dohodnuté míře;
  2. účastnit se členského shromáždění asociace;
  3. volit a být volen do orgánů asociace (za předpokladu dosažení věku 18 let a současně plné svéprávnosti);
  4. obracet se na orgány asociace s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyřízení.
 1. Řádný člen asociace má povinnost:
  1. dodržovat Etický kodex a Organizační řád asociace;
  2. řídit se stanovami asociace a platným právním řádem České republiky;
  3. platit v termínech členské příspěvky (nejpozději do konce příslušného kalendářního roku).  
 1. Mimořádní členové mohou podle aktuální potřeby a vlastního uvážení využívat nabídky aktivit ČAPPO . Při jednáních mají hlas poradní. Jsou povinni dodržovat veškeré normy asociace. Mimořádné členství v asociaci nezakládá nárok na členství v Českomoravské psychologické společnosti, ani v Psychologické komoře po jejím vzniku.

 

III.  Organizační struktura a vztahy asociace 

Článek 5

Orgány asociace

 1. Orgány asociace jsou:
  1. členské shromáždění;
  2. předsednictvo;
  3. revizor;
  4. předseda.
 1. V případě potřeby jmenuje předsednictvo odborné a regionální komise případně další orgány asociace.
 2. Nejvyšším orgánem je členské shromáždění asociace, které zejména rozhoduje o základních otázkách činnosti asociace, žádostech o přezkoumání rozhodnutí předsednictva a o změnách stanov asociace.

Článek 6

Vztahy vně asociace

 1. Předseda jako statutární orgán řídí činnost asociace v období mezi jednotlivými zasedáními členského shromáždění.
 2. Předsednictvo a revizor jsou voleny členským shromážděním přímým a tajným hlasováním. Předsednictvo volí ze svých členů předsedu asociace, místopředsedu, tajemníka, hospodáře, případně další funkcionáře.
 3. Jménem asociace je oprávněn jednat její předseda, případně může být zastoupen místopředsedou. Po vzniku Psychologické komory, v rámci jejího jednání, také pověření zástupci asociace, kteří jsou současně členy předsednictva.
 4. V asociaci mohou vznikat odborné komise specialistů k řešení odborných úkolů – např. psychologů v oblastech ekonomiky, personalistiky, obchodu, řízení, inženýrství, poradců při úřadech práce apod. Odborné komise psychologů mohou vznikat i v regionech. Jejich vznik je určován pouze vnitřní potřebou některých členů asociace dále se profesně sdružovat.
 5. Asociace bude rozvíjet spolupráci s ostatními psychologickými asociacemi na území ČR, s Českomoravskou psychologickou společností a se zahraničními společnostmi obdobného odborného zaměření.

Článek 7
Členské shromáždění

 1. Členské shromáždění je nevyšším orgánem asociace. Členské shromáždění svolává k zasedání statutární orgán asociace nejméně jedenkrát ročně. Den, místo konání a program zasedání oznámí statutární orgán nebo člen pověřený organizací shromáždění členům asociace e-mailem, který za tímto účelem každý z členů asociace poskytne, a to nejméně 30 dnů před datem konání členského shromáždění.
 2. Do působnosti členského shromáždění patří:
  1. určení hlavního zaměření asociace,
  2. rozhodování o změně stanov a přijímání nového znění stanov,
  3. volba a odvolání revizora,
  4. přijímání usnesení s doporučující povahou,
  5. schvalování výše ročního členského poplatku,
  6. schvalování výsledků hospodaření asociace,
  7. schvalování Organizačního řádu a Etického kodexu asociace,
  8. rozhodování o zrušení asociace,
  9. další náležitosti, které si členské shromáždění vyhradí.

        03. Ke změně stanov a zrušení asociace je potřeba souhlasu tří čtvrtin přítomných členů.

 

Článek 8

 1. Předsednictvo je orgán asociace, který odpovídá za chod spolku, realizuje úkoly schválené členským shromážděním, hospodaří s majetkem a finančními prostředky spolku, vede seznam členů spolku, řeší spory uvnitř asociace, případně je postupuje k řešení členskému shromáždění. Předsednictvo dále vykonává další pravomoci, které nejsou výslovně svěřeny členskému shromáždění asociace
 2. Volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a hospodáře.
 3. Je usnášeníschopné při nadpoloviční účasti jeho členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů.

 

Článek 9

 1. Předseda je statutárním orgánem asociace. Zastupuje asociaci navenek, jedná jejím jménem a rozhoduje o jejích běžných záležitostech. Funkční období předsedy je 2 roky a může být zvolen maximálně na dvě funkční období po sobě. Odstoupí-li ze své funkce předseda, předsednictvo asociace zvolí ze svých členů nového předsedu, který bude vykonávat funkci až do konce mandátu předchozího předsedy.
 2. Předseda podepisuje za ČAPPO tak, že k názvu asociace připojí svůj podpis a funkci.

 

Článek 10
Hospodář a revizor

 1. Hospodář spravuje majetek spolku, odpovídá za hospodaření, vedení účetnictví, získávání prostředků na podporu činnosti asociace.
 2. Revizor je kontrolním orgánem spolku a dohlíží nad hospodářskou činností spolku.
 3. Funkční období hospodáře i revizora je 2 roky a můžou být zvolení opakovaně.

 

IV. Zásady hospodaření

Článek 11

Příjmy asociace

 1. Příjmy asociace jsou tvořeny zejména těmito zdroji:
  1. Členskými příspěvky a základními vklady členů asociace, jejichž výši schvaluje členské shromáždění;
  2. Dotacemi, dary a příspěvky právnických a fyzických osob, které byly poskytnuty ve prospěch asociace;
  3. Ziskem z vlastní vedlejší činnosti – ekonomická a ediční činnosti včetně podílu z finančních úhrad za odborná školení a výcvik (semináře, konference, workshopy a další vzdělávací aktivity). 

 

Článek 12

Nakládání s majetkem asociace

 1. Náklady spojené s činností asociace jsou hrazeny z příjmů asociace.
 2. Vydání asociace jsou čerpána na základě rozpočtu schváleného členským shromážděním.
 3. Mimořádná vydání asociace schvaluje předsednictvo a zdůvodňuje členskému shromáždění.
 4. Opatření finanční povahy je za asociaci oprávněn provádět předseda asociace, hospodář a další pověřený člen předsednictva. Listiny finanční povahy podepisují vždy dva členové předsednictva.
 5. Plán hospodaření na příští období a zprávu o hospodaření za uplynulé období schvaluje členské shromáždění.
 6. Finanční hospodaření a majetek asociace spravuje hospodář asociace, který vede účetnictví v souladu s právními předpisy.
 7. V případě zániku asociace rozhoduje o tom, jak bude naloženo s jejím majetkem, členské shromáždění.

 

V. Závěrečná ustanovení

Článek 13

 1. Podrobná pravidla činnosti asociace stanoví Organizační řád, který podléhá schválení členským shromážděním.
 2. Asociace se může zrušit buď dobrovolným rozpuštěním, nebo sloučením se s jiným spolkem z rozhodnutí členského shromáždění. O zrušení asociace musí rozhodnout tři pětiny hlasů přítomných členů na členském shromáždění. Likvidace asociace probíhá v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 3. Účinnost stanov je ke dni 1.12.2016 a znění těchto stanov bylo přijato na členském shromáždění konaném dne 11.2.2016.