EuroPsy a mezinárodní spolupráce

EuroPsy

Česká asociace psychologů práce a organizace, z.s.  je aktivním účastníkem procesu zavádění EuroPsy v České republice.

Z našich řad obdrželi certifikát EuroPsy a zároveň se stali mentory EuroPsy:

PhDr. Dana Černochová, Ph.D.; PhDr. Mgr. Michal Karlický; PhDr. Janka Kolářová; PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský; PhDr. Naďa Štullerová; PhDr. Kateřina Vlasakudisová; PhDr. Mgr. Michal Walter.

Zájemci o certifikát EuroPsy mohou kontaktovat výše uvedené mentory. 

Možnost získat certifikát Europsy formou tzv. „grandparentingu“ byla prodloužena do června 2020. Předsednictvo ČAPPO doporučuje tuto možnost využít co nejdříve, neboť bude časově limitovaná. 

Tato časově omezená forma je určena pro zkušené psychology s alespoň pětiletou praxí, pro které by už bylo technicky náročné získávat doklady o studiu, praxích, ale o jejichž výkonu psychologické profese není pochyb. 

Více konkrétních informací je k dispozici zde.

V části webu „Ke stažení“ najdete originální informace v angličtině k EuroPsy a specializačnímu EuroPsy v oblasti psychologie práce a organizace (S-NAC WOP).    

Evropský certifikát z psychologie (The EuroPsy – European Certificate in Psychology)

Jedná se o soubor standardů pro vzdělávání a praktický výcvik psychologů. Definují úroveň kvality psychologické přípravy a byly schváleny členskými asociacemi Evropské federace psychologických asociací (EFPA).

Z formálního hlediska Europsycholog vychází ze Směrnice Rady 89/48/EEC o obecné úpravě pro uznávání vysokoškolských diplomů udělených po ukončení nejméně tříletého odborného vzdělání (General Directive 89/48/EEC) a z Optimálních standardů Evropské federace psychologických asociací (EFPA).

Evropa se sjednocuje, dochází k internacionalizaci ekonomiky a trhu, volnému pohybu pracovních sil. Proto je nezbytná jednotná příprava, vzdělávání i profesní růst a zejména pak sjednocení kritérií pro srovnávání psychologů z různých zemí. Důvodem je zejména kvalita a dostupnost psychologických služeb v Evropě, dále podpora mobility psychologů v rámci Evropy. Certifikát musí být udělen jen na základě dokladů o adekvátním vzdělání, adekvátních kompetencí z praxe pod supervizí a respektování etických standardů pro psychology.

Europsycholog rozlišuje čtyři specializační obory:
  1. Pedagogická a školní psychologie,
  2. Klinická psychologie a psychologie zdraví,
  3. Psychologie práce a organizace,
  4. Ostatní (viz např. forenzní psychologie, psychologie sportu, dopravní psychologie)

Vzdělávání probíhá ve třech fázích, které jsou hodnoceny získanými kredity:

První fáze přípravy – bakalářské studium (180 kreditů)

Druhá fáze přípravy – navazující magisterské studium (120 kreditů)

Třetí fáze přípravy – rok praxe pod supervizí (60 kreditů). Praxe pod supervizí nemusí být součástí VŠ studia.

První a druhá fáze přípravy jsou v kompetenci příslušných vysokých škol, které mají akreditaci k poskytování bakalářského a navazujícího magisterského studia v oboru psychologie. Třetí fáze – Praxe pod supervizí, je v kompetenci i akreditovaných profesních organizací. Pro obor psychologie práce a organizace je to v ČR právě ČAPPO.

Praxe pod supervizí je v rámci získání certifikace velmi zdůrazněna. Má svá pravidla, která se týkají samotného psychologa na úvodní praxi, dále i supervizora. Průběžná praxe je formálně hodnocení. V průběhu celého systému vzdělávání je nejdůležitější hodnocení dle kompetencí. Supervizoři musí být řádně vybrání, proškoleni a musí dodržovat zásady supervize. Koncepce Europsycholog předchází koncepci, která bude teprve formulována, tj. koncepci postgraduálního studia (cílem je stanovit požadavky pro praxi bez odborného dohledu v daném specializačním oboru v době, kdy již daný psycholog v praxi působí). Certifikace Europsycholog zdůrazňuje i kontinuální profesní růst.

Systém stojí na hodnocení kompetencí, a to primárních (specifických) a sekundárních (nespecifických) kompetencí v rámci čtyř specializačních oborů. Tyto kompetence se musí prokazovat. Uvádí se 20 primárních kompetencí v šesti kategoriích (Specifikace cílů, Diagnostika, Vývoj, Intervence, Hodnocení, Komunikace). V podstatě jde o náplň práce psychologa. Dále se uvádí 9 sekundárních (nespecifických) kompetencí. V rámci hodnocení kompetencí bude vytvořen systém markerů, které umožní validní hodnocení diplomů a pregraduální přípravy.

Certifikát bude udělen a do registru Europsychologů bude zařazen pouze jedinec, který:

  • Má akreditované VŠ studium psychologie v rozsahu nejméně 5 let spolu se získanými 300 ECTS kredity.
  • Má dobře supervizory hodnocenou praxi v délce 1 roku,
  • Podepsal písemný slib o dodržování principů profesního jednání.

Platnost certifikátu je 7 let. Registrovaný Europsycholog je považován za psychologa kompetentního v jednom nebo ve dvou profesních specializačních oborech. Současně je tento psycholog považován za psychologa kompetentního pro supervizní praxi a/nebo pro praxi pod odborným dohledem. Evropský certifikát se dosahuje přes tzv. Národní komisi pro udělování certifikátů (NAC), která musí pro svou existenci splnit určité podmínky.

Pokud se chcete dozvědět více, doporučujeme publikaci Europsycholog, Evropský certifikát psychologie, která vyšla v roce 2009 v nakladatelství Grada. Publikace představuje čtenářům konsensuální standard pro vysokoškolskou přípravu profesionálních psychologů v celé Evropě. Tato publikace vznikla z iniciativy České asociace psychologů práce a organizace, pod záštitou a s přispěním Unie psychologických asociací ČR (UPA), zastupující psychologické asociace ČR v Evropské federaci psychologických asociací (EFPA).