Vznik členství

ČAPPO rozlišuje členství na řádné, mimořádné a čestné, vycházejíc přitom z hledisek přínosu členství jak pro jednotlivce, tak pro asociaci , jakož i pro rozvoj oboru, zároveň však dbajíc principu výběrovosti.

Veškeré členství v asociaci je dobrovolné.

Řádné členství

Řádným členem ČAPPO se může stát  jedinec, který je vysokoškolsky vzdělaným absolventem oboru psychologie eventuálně oboru psychologie spolu s jiným oborem, který je občansky a odborně bezúhonný a který podá výkonnému předsednictvu přihlášku za řádného člena asociace. Řádné členství doporučuje svým písemným vyjádřením na formuláři přihlášky nejméně jeden řádný člen asociace.

Po ukončení přijímacího řízení, které provádí Předsednictvo ČAPPO, vzniká uchazeči řádné členství se všemi právy a povinnostmi řádného člena, včetně každoročního pravidelného placení členských příspěvků. 

Vyplněnou přihlášku do ČAPPO, odborné CV a doporučení 1 člena posílejte e-mailem tajemnici ČAPPO PhDr. Nadě Štullerové (e-mail: stullerova/zavináč/ace.consulting.cz.

Předsednictvo zveřejní na webových stránkách seznam členů.

Zjistí-li výkonné předsednictvo dodatečně, že uchazeč o členství uvedl při přijímacím řízení nepravdivé informace, může svoje rozhodnutí o udělení řádného členství zrušit.

Kterýkoliv řádný či mimořádný člen asociace má právo předložit smírčí radě návrh na přezkoumání rozhodnutí předsednictva o přijetí jiného uchazeče za řádného člena, jestliže doloží, že toto přijetí je v rozporu se základními dokumenty asociace či etickými nebo odbornými normami oboru.

Přihlášku k řádnému členství je možno opakovaně podat nejdříve 1 rok po jeho zamítnutí.

Mimořádné členství

Mimořádným členem se může stát kterákoliv fyzická či právnická osoba žijící nebo působící trvale na území České republiky. Fyzické osoby musí mít ukončené psychologické vzdělání (jednooborové nebo ve spojení s jiným oborem) nebo studují obor psychologie (bakalářské nebo magisterské) se specializací na psychologii práce a organizace. Právnické osoby musí mít v obchodním rejstříku zapsán jako předmět činnosti psychologické poradenství a psychodiagnostika garantované příslušným živnostenským oprávněním osoby s praxí v oboru psychologie práce a organizace.

Mimořádným kolektivním členem se mohou stát i podniky, firmy, společnosti, instituce a organizace působící v ČR, v nichž působí odborníci s psychologickým vzděláním.

Mimořádní členové mohou podle aktuální potřeby a vlastního uvážení využívat nabídky aktivit ČAPPO. Při jednáních mají hlas poradní.

Mimořádné členství vzniká doručením přihlášky asociaci s potvrzením o zaplacení přihlašovacího poplatku jakož i řádného členského příspěvku s výjimkou dříve vyloučených.

Mimořádné členství nezakládá nárok na členství v ČMPS.

Čestné členství

Čestným členem ČAPPO se může stát význačná osoba, bez ohledu na místo trvalého pobytu, která má pro činnost asociace zvláštní význam, nebo osoba, která svou autoritou či zásluhami o obor požívá zvláštní vážnost mezi členy asociace.

Čestné členy volí nadpoloviční většinou přítomných členské shromáždění.

Návrh na čestné členství předkládá po zvážení členskému shromáždění výkonné předsednictvo asociace.

Návrh na udělení čestného členství může výkonnému předsednictvu předložit kterýkoliv řádný, či mimořádný člen asociace.

Čestný člen asociace má právo účastnit se s poradním hlasem jednání všech orgánů asociace a podávat iniciativní návrhy.

Čestný člen je osvobozen od placení přihlašovacího poplatku a členských příspěvků.

Členství v ČAPPO a členství v jiných odborných asociacích či sdruženích občanů se vzájemně nevylučují.