Předsednictvo České asociace psychologů práce a organizace (11 členů) bylo zvoleno na Členském shromáždění dne 5.10. 2017. 

Předsedkyní ČAPPO byla zvolena dlouholetá aktivní členka ČAPPO  PhDr. Alena Sehnalová.

Složení Předsednictva ČAPPO: 

PhDr. Alena Sehnalová - předsedkyně  

PhDr. Mgr. Michal Walter - 1. místopředseda

PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský – 2. místopředseda

PhDr. Naďa Štullerová - tajemnice 

Doc. Ing. PhDr. Aleš Gregar, CSc. – člen výkonného předsednictva

PhDr. Ludvík Jaroš, CSc. – člen výkonného předsednictva

PhDr. Dana Černochová, Ph.D. – členka výkonného předsednictva

PhDr. Martin Seitl, Ph.D.  – člen výkonného předsednictva

Mgr. Šárka Dobiášová – členka výkonného předsednictva

Mgr. Aneta Langrová – členka výkonného předsednictva

Mgr. Lenka Vybíralová - členka výkonného předsednictva, hospodářka

 

REVIZOR ČAPPO

PhDr. Janka Kolářová 

STANOVY SPOLKU Česká  asociace psychologů práce a organizace, z.s.

  I. Základní ustanovení

 Článek 1

Právní postavení

1)      Česká asociace psychologů práce a organizace, z.s. je právnickou osobou – zapsaným spolkem, podle ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku).

2)      Název: Česká asociace psychologů práce a organizace, z.s.  (dále jen „asociace“ nebo „ČAPPO“).

3)      Sídlo: Karlštejnská 11/30, 158 00 Praha 5 – Jinonice, Česká republika.

Článek 2

Účel asociace

1)      Česká asociace psychologů práce a organizace je dobrovolným sdružením odborníků s psychologickým vzděláním, kteří vykonávají nebo chtějí vykonávat psychologické činnosti a služby v oblasti psychologie práce a organizace pro potřeby ekonomické praxe nebo státní správy podle norem stanovených asociací.

2)      Cílem asociace je:

a)        hájit zájmy svých členů související s výkonem odborné činnosti v oblasti psychologie práce a organizace;

b)        přispívat k odbornému rozvoji a vzdělávání psychologů práce a organizace;

c)         přispívat k poskytování kvalitních odborných psychologických činností a služeb ku prospěchu osobnostního růstu jednotlivců i ekonomického a kulturního rozvoje celé společnosti;

d)        ve své profesní oblasti chránit klienty a společnost před nekvalifikovanými a odborně nekompetentními činnostmi nebo činnostmi, které zneužívají psychologickou kvalifikaci pro jiné cíle; dále pak proti nevědeckým a nekvalitním psychologickým metodám, které mohou poškozovat a klamat klienty a společnost;

e)        napomáhat rozvoji teorie a praxe vědního oboru včetně účelné kooperace pracovišť psychologie práce a organizace, dále pak koordinace výzkumné činnosti členů asociace;

f)         aktivně se podílet na přípravě a prosazení Zákona o psychologických službách a Zákona o Psychologické komoře ČR.

 

II. Členství v asociaci

 

Článek 3

Základní formy a podmínky členství                                                    

1)      Členství v asociaci je dobrovolné. Rozlišuje se členství řádné, mimořádné a čestné.

2)      Řádným členem asociace se může stát jen vysokoškolsky vzdělaný absolvent magisterského studia oboru psychologie eventuálně oboru psychologie spolu s jiným oborem, který je občansky a odborně bezúhonný.

3)    Mimořádným členem se může stát kterákoliv fyzická či právnická osoba žijící nebo působící trvale na území České republiky. Fyzické osoby musí mít ukončené psychologické vzdělání (jednooborové nebo ve spojení s jiným oborem) nebo studují obor psychologie (bakalářské nebo magisterské). Právnické osoby musí mít v obchodním rejstříku zapsán jako předmět činnosti psychologické poradenství a diagnostika garantované příslušným živnostenským oprávněním osoby s praxí v oboru psychologie práce a organizace.

4)    Čestným členem ČAPPO se může stát význačná osoba, bez ohledu na místo trvalého pobytu, která má pro činnost asociace zvláštní význam, nebo osoba, která svou autoritou či zásluhami o obor požívá zvláštní vážnost mezi členy asociace.

5)      Členství vzniká na základě podání přihlášky, zaplacení členského příspěvku a schválení výkonným předsednictvem asociace.

6)      Členství v ČAPPO zaniká úmrtím člena, vystoupením, vyloučením, zrušením členství, nebo zánikem asociace. Zánikem členství nevzniká členu nárok na finanční vyrovnání.

7)      Vyloučením členství zaniká, pokud člen asociace velmi hrubě, nebo opakovaně i přes písemné upozornění porušuje etické nebo odborné normy oboru psychologie. Podrobnosti upravuje Organizační řád.

Článek 4

Práva a povinnosti členů asociace

1)      Řádný člen asociace má právo:

a)      účastnit se všech akcí asociace a požívat výhod informačního, zprostředkovacího a vzdělávacího servisu asociace v dohodnuté míře;

b)      účastnit se členského shromáždění asociace;

c)       volit a být volen do orgánů asociace;

d)      obracet se na orgány asociace s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyřízení.

2)      Řádný člen asociace má povinnost:

a)      dodržovat Etický kodex a Organizační řád asociace;

b)      řídit se stanovami asociace;

c)       platit v termínech členské příspěvky.

3)      Mimořádní členové mohou podle aktuální potřeby a vlastního uvážení využívat nabídky aktivit ČAPPO . Při jednáních mají hlas poradní. Jsou povinni dodržovat veškeré normy asociace. Mimořádné členství v asociaci nezakládá nárok na členství v Českomoravské psychologické společnosti, ani v Psychologické komoře po jejím vzniku.

 

 

III.  Organizační struktura a vztahy asociace 

 

Článek 5

Orgány asociace

1)      Orgány asociace jsou:   a) členské shromáždění;

b) předsednictvo;

c) kontrolní komise;

d) smírčí komise.

2)      V případě potřeby jmenuje předsednictvo odborné a regionální komise případně další orgány asociace.

3)      Nejvyšším orgánem je členské shromáždění asociace, které zejména rozhoduje o základních otázkách života asociace, žádostech o přezkoumání rozhodnutí předsednictva a o změnách stanov asociace.

 

Článek 6

Vztahy asociace

  1. Předsednictvo řídí činnost asociace v období mezi jednotlivými zasedáními členského shromáždění.
  2. Předsednictvo a kontrolní komise asociace jsou voleny členským shromážděním přímým a tajným hlasováním. Předsednictvo volí ze svých členů předsedu asociace, místopředsedu, tajemníka, pokladníka, případně další funkcionáře. Členové kontrolní komise volí svého předsedu.
  3. Jménem asociace je oprávněn jednat její předseda, případně může být zastoupen místopředsedou. Po vzniku Psychologické komory, v rámci jejího jednání, také pověření zástupci asociace, kteří jsou současně členy předsednictva.
  4. V asociaci mohou vznikat odborné komise specialistů k řešení odborných úkolů - např. psychologů v oblastech ekonomiky, personalistiky, obchodu, řízení, inženýrství, poradců při úřadech práce apod. Odborné komise psychologů mohou vznikat i v regionech. Jejich vznik je určován pouze vnitřní potřebou některých členů asociace dále se profesně sdružovat.
  5. Asociace bude rozvíjet spolupráci s ostatními psychologickými asociacemi na území ČR, s Českomoravskou psychologickou společností a se zahraničními společnostmi obdobného odborného zaměření.

 

IV. Zásady hospodaření

 

Článek 7

Příjmy asociace

1)      Příjmy asociace jsou tvořeny zejména těmito zdroji:

a)      Členskými příspěvky a základními vklady členů asociace, jejichž výši schvaluje členské shromáždění;

b)      Dotacemi, dary a příspěvky právnických a fyzických osob, které byly poskytnuty ve prospěch asociace;

c)       Ziskem z vlastní ekonomické a ediční činnosti včetně podílu z finančních úhrad za odborná školení a výcvik (semináře, konference, workshopy a další vzdělávací aktivity). 

 

Článek 8

Nakládání s majetkem asociace

1)      Náklady spojené s činností asociace jsou hrazeny z příjmů asociace.

2)      Vydání asociace jsou čerpána na základě rozpočtu schváleného členským shromážděním.

3)      Mimořádná vydání asociace schvaluje předsednictvo a zdůvodňuje členskému shromáždění.

4)      Opatření finanční povahy je za asociaci oprávněn provádět předseda asociace, hospodář a další pověřený člen předsednictva. Listiny finanční povahy podepisují       vždy dva členové předsednictva.

5)      Plán hospodaření na příští období a zprávu o hospodaření za uplynulé období schvaluje členské shromáždění.

6)      Finanční hospodaření a majetek asociace spravuje hospodář.

7)      V případě zániku asociace rozhoduje o tom, jak bude naloženo s jejím majetkem, členské shromáždění.

 

V. Závěrečné ustanovení

1)      Podrobná pravidla činnosti asociace stanoví Organizační řád, který podléhá schválení členským shromážděním.

2)      Asociace se může zrušit buď dobrovolným rozpuštěním, nebo sloučením se s jiným spolkem z rozhodnutí členského shromáždění.